@tinnakorn

Join our team

ความท้าทายที่ไม่หยุดนิ่ง กับ ความก้าวหน้าที่ไม่สิ้นสุด

ทินกรจะมุ่งสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่ส่งเสริมการดําเนินชีวิตประจําวันของลูกค้า เราตระหนักดีว่าบุคลากรคือกําลังสําคัญที่สุดที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทประสบความสําเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างโอกาส ให้พนักงาน ด้วยลักษณะงานที่มีความท้าทายอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งด้านความคิดเชิงนวัตกรรมและการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของทาง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทําให้บริษัททินกร มีการปรับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะรับมือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ของโลก ดังนั้นเราจึงให้โอกาสพนักงานในการนําเสนอความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียในการต่อยอดและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อช่วยให้ครอบครัวทินกรเติบโต อย่างมั่นคง รวมทั้ง เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการทํางานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นการทํางานแบบครอบครัว และเรายังดูแลพนักงานพร้อมทั้งให้ ผลตอบแทนที่ดีกับพนักงานที่มีความสามารถ เพราะเราเชื่อมั่นว่าพนักงานคือ พลังขับเคลื่อนที่สําคัญต่อความสําเร็จของบริษัท เพราะคุณคือส่วนหนึ่ง ของ “ครอบครัวทินกร”

สวัสดิการและผลประโยชน์

  • วันทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (สำหรับพนักงานสำนักงาน)
  • ห้องฟิตเนสและเรียนโยคะฟรี
  • เรียนภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละวัน
  • วันหยุดตามประเพณี 15 วันต่อปี
  • การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสประจำปี
  • เบี้ยขยัน
  • โอกาสความก้าวหน้าในงาน