@tinnakorn

JOB OPPORTUNITIES

หมวดหมู่งาน : งานบริหาร

ระดับตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่าย

ประเภทการจ้างงาน : พนักงานประจำ

บริษัท : ทินกร เคมีคอล แอนด์ ซัพพลาย

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์การวางแผนการหาลูกค้าและให้คำปรึกษาพนักงานขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ออกตลาดกับพนักงานขายเพื่อให้คำแนะนำในการขาย
 • วางแผนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
 • ควรคุมการจัดทำข้อมูลลูกค้า และการหาลูกค้าของพนักงานขาย
 • ประเมินศักยภาพของลูกค้า
 • พัฒนาทีมงานและกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี การตลาด/บริหารธุรกิจ/Food Science (ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเคมี)
 • อดทนและบริหารงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถให้คำปรึกษาในการขายและการปิดการขาย
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • เคยบริหารงานทีมขายมาก่อน