@tinnakorn

JOB OPPORTUNITIES

หมวดหมู่งาน : งานขาย

ระดับตำแหน่งงาน : พนักงานขาย

ประเภทการจ้างงาน : ประจำ

บริษัท : ทินกร เคมีคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • รับผิดชอบการขายและทำการตลาดสารเคมีในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  • รับผิดชอบกระบวนการขาย ได้แก่ การหาลูกค้าใหม่ ดูแลค้าเก่า ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและกำไร
คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา food science เท่านั้น
  • มีประสบการณ์การทำงาน (ประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2 ปี)
  • ภาษาอังกฤษ เขียน-พูด ดี (บริษัทมีสวัสดิการให้เรียนเพิ่มเติม)
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักการขาย
  • มีวินัย และความอดทน
  • มีรถยนต์ส่วนตัว