@tinnakorn

การทำงานแบบคนทินกร

วิสัยทัศน์

“สร้างสรรค์สินค้าและบริการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ ส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ด้วยความคิดที่ก้าวหน้า ใส่ใจคุณภาพของชีวิตของผู้คน”

วัฒนธรรมการทำงานแบบ “คนทินกร”
Core Values

Accountability

ทำงานด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ มุ่งมั่นทุ่มเท อุทิศตน เพื่อให้งานสำเร็จ

Building trust

สร้างความไว้วางใจด้วยการทำตามสิ่งที่พูดและซื่อสัตย์โดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัท

Care & Collaboration

เอาใจใส่ลูกค้า ให้ความร่วมมือสนับสนุน เพื่อนร่วมงาน ทำให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย และความสุขในการทำงานร่วมกัน

Discipline

มีวินัยในการทำงาน ให้สำเร็จ

Expertise

เรียนรู้พัฒนาตนเอง มีการพัฒนางานให้ดีขึ้น มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง

Fact

รู้จักเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าแก่องค์กร